Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ GROUP!!!!


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Τι εννοούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας
2.  Τι εννούμε ατύχημα και τι εργατικό ατύχημα
3.  Αναφέρατε μερικές από τις σπουδαιότερες συνθήκες πρόκλησης ατυχημάτων
4. Αναφέρατε εκτός από τους μικροβιολογικούς παράγοντες από ποιους άλλους κατά την γνώμη σας κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο .
5. Ποια τα μέτρα περιορισμού των κιδύνων για να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων

6. Ποια μέτρα είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν οι εργοδότες για να εξασφαλίσουν το ελάχιστο στην ασφάλεια, την υγιεινή και ατομική προστασία από τους βιολογικούς παράγοντες

7. Ποια εκπαίδευση είναι υποχρεωμένος να δίνει ο εργοδότης μιάς επιχείρησης στους εργαζόμενους με την μορφή ενημέρωσης και οδηγιών   

8. Τι είναι μόλυνση και τι λοίμωξη.
9.    Τι είναι λοίμωξη και τι ενδονοσοκομειακή λοίμωξη
10. Με ποιους τρόπους μεταδίδονται τα μικρόβια στον άνθρωπο
11. Ποια τα μέτρα προφύλαξης για τους εργαζομένους που εκτίθενται στους λοιμογόνους παράγοντες
12. Ποιες οι προυποθέσεις εμφάνισης ενός λοιμώδους νοσήματος
13. Τι πρέπει να προσέξουμε όταν θα χρησιμοποιήσουμε μάσκα μέσα στο εργαστήριο
14. Τι γνωρίζετε για τιην προστατευτική ενδυνασία
15. Ποιος ο σκοπός της χρήσης των προστατευτικών γαντιών
16. Ποια τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιουμένων γαντιών μέσα στο Νοσοκομείο
17. Γράψτε τις σπουδαιότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να πλύνει τα χέρια του
18. Για ποιους λόγους οι εργαζόμεοι στα Νοσοκομεία δεν πρέπει να φορούν κοσμήματα στα χέρια τους
19. Ποιοι οι βασικοί τρόποι πλυσίματος των χεριών του ιατρικού και του παραιατρικού προσωπικού
20. Ποια η φροντίδα των χεριών κατά την γνώμη σας
21. Ποια η διαδικασία καθαρισμού κηλίδων αίματος
22. Ποιες οδηγίες πρέπει να δίνονται σε εργαζόμενο που έχει εκτεθεί σε μολυσμένο αίμα
23. Δώστε τους ορισμούς : τι είναι χημικός παράγοντας, επίβλέψη της υγείας και Οριακή τιμή  επαγγελματικής έκθεσης ή οριακή τιμή έκθεσης σε χημικό παράγοντα.
24. Πώς γίνετε η έκθεση του ανθρώπου στις χημικές ουσίες
25. Τι λέμε δηλητήριο  
26. Τι είναι δηλητηρίαση Ποιες οι απαραίτητες πληροφορίες σε μια δηλητηρίαση
27. Ποιοι οι στόχοι για την αντιμετώπιση μια δηλητηρίασης
28. από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απορρόφηση μιάς χημικής ουσίας και με ποιους τρόπους γίνεται η απομάκρυνση αυτής από τον οργανισμό
29. Από τι εξαρτώνται τα συμπτώματα μιας δηλητηρίασης από CO και ποια είναι αυτά
30. Τι γνωρίζετε για την λήψη οξέων από τον οργανισμό
31. Ποιες γενετικές επιπτώσεις έχουν οι χημικές ουσίες στον άθρωπο
32. Επαγγελματικές δερματοπάθειες : Τι γνωρίζετε για το ερεθιστικό έκζεμα
33. Ετικέτες : Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιέχουν για τους χρήστες των υλικών

34. Ποιοι είναι οι γενικοί κανόνες ασφαλείας για τους χημικούς  παράγοντες στο εργαστήριο κατά την γνώμη σας

35. Τι γνωρίζετε για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό

36. .Τι πρέπει να κάνετε όταν συμβεί ένα ατύχημα

37. Ποιες οι χρήσιμες πληροφορίες για την σήμανση, πληροφόρηση και μέτρα έκτακτης ανάγκης
38. Αναφέρατε παραδείγματα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού
39. Ποιες είναι οι γενικές προφυλάξεις κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών

40. Ποιες θα πρέπει να είναι οι αντιδράσεις σας σε περίπτωση ατυχήματος στο εργαστήριο

41. Τι γνωρίζετε για τις δηλητηριάσεις με πετρελαιοειδή
42. Ποια τα γενικά μέτρα προστασίας από χημικές ουσίες μέσα στο εργαστήριο
43. Ποιες οι ελαχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας
44. Με τι σχετίζεται η μόνιμη σήμανση για την ασφάλεια και την υγεία

45. Ποια τα χαρακτηριστικά των σημάτων για την ασφάλεια και την υγεία

46.  Τι γνωρίζετε για τα σήματα απαγόρευσης
47.  Τι γνωρίζετε για τα σήματα προειδοποίησης
48.  Τι γνωρίζετε για τα σήματα υποχρέωσης

49.  Τι γνωρίζετε για τα σήματα πυροσβεστικού εξοπλισμού και υλικού

50.  Τι γνωρίζετε για τα σήματα διάσωσης

51.  Τι γνωρίζετε για την επισήμανση δοχείων και σωληνώσεων

52.  Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΚ πως έγινε η κατάταξη των χημικών ουσιών
53. Δώστε τους ορισμούς τι είναι χημική ουσία και τι παρασκεύασμα
54. Τι πρέπει να περιέχει κατα την γνωμή σας το δελτίο δεδομένων ασφαλείας των χημικών ουσιών
55. Ποιά τα μέτρα για την αντιμετώπιση μιάς τυχαίας έκλυσης χημικής ουσίας
56. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που επιδρούν στο περιβάλλον μιας χημικής ουσίας
57. Η επικίνδυνη για την υγεία δράση των χημικών ουσιών πως διαιρείται

58.  Γράψτε τον ορισμό και τα αίτια των εγκαυμάτων

59.  Από τι εξαρτάται η βαρύτητα της βλάβης ενός εγκαύματος: Ταξινομήστε τα:
60.  Ποιος ο αντικειμενικός σκοπός στην αντιμετώπιση ενός εγκαύματος
61.  Πού οφείλονται οι τραυματισμοί στο εργαστήριο και από τι εξαρτάται η βαρύτητά τους
62.  Τι γνωρίζετε για την αντιμετώπιση των επιφανειακών τραυματων
63.  Ποιες οι ενέργειες σας και τα μέτρα στο χώρο της πυρκαγιάς
64.  Τι είναι ηλεκτροπληξία και ποιες οι συνέπειες της
65.  Ποιοι οι γενικοί κανόνες για την προστασία από την ηλεκτροπληξία
66. . Ποιες οι πρώτες βοήθειες σε μια ηλεκτροπληξία
67.  Δώστε τους παρακάτω ορισμούς Ραδιενεργός μόλυνση, Πρόσληψη, Ελεγχόμενη περιοχ, Ατύχημα
68.  Με ποιους τρόπους γίνεται η έκθεση του ανθρώπινου σώματος στην ακτινοβολία
69.  Τι γνωρίζετε για την υπεριώδη ακτινοβολία ( ultra violet )
70. Ποιοι  κατά την γνώμη σας είναι οι βασικοί κανόνες  ασφαλείαςκαι η προστασία από την ραδιενέργεια  
71.  Ποιος ο σκοπός του φαρμακείου στο χώρο της εργασίας και ποιο το περιεχόμενό τους
72. Τι γνωρίζετε για την πιστοποίηση μέσων ατομικής προστασίας  ( ΜΑΠ )
73.  Ποιες οι κυριώτερες υποχρεώσεις των εργοδοτών για τους εξοπλισμούς (ΜΑΠ)

74. Ποια κατά την γνώμη σας πρέπει να είναι η σωστή αξιολόγηση των εξοπλισμών μέσων ατομικής προστασίας

75. Γράψτε ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού ( ΜΑΠ)
76. Ποιοι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για ατομική προστασία
77. Ποιοι οι γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στα ιατρικά εργαστήρια.
78. Πως διακρίνονται τα Νοσοκομειακά απορρίματα  
79. Τι περιλαμβάνει η διαχείρηση  των νοσοκομειακών απορριμάτων
80. Ποιοι οι λόγοι δημιουργίας προβλημάτων κατά την διαχείρηση των απορριμμάτων
81.  Ποιοι οι παράμετροι για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων νοσοκομειακών απορριμμάτων
82. Τι γνωρίζετε για την προσωρινή αποθήκευση των νοσοκομειακών απορριμμάτων.

83. Ποιοι οι γενικοί κανόνες  περισυλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης ακάθαρτου ιματισμού νοσοκομείων  

84. Τι γνωρίζετε για τα πλυντήρια - Σιδερωτήρια ενός νοσοκομειακού ιδρύματος.
85.  Τι γνωρίζετε για την αποκομιδή των αχρήστων στα εργαστήρια
86. Ποια τα συνήθη απολυμαντικά – αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια
87. Ποιο χώρο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ιατρικό εργαστήριο
88. Ποια βασικά σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά το σχεδιασμό ενός νέου ή αναμόρφωση ενός παλιού εργαστηρίου
89. Ποια τα κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας . Αερισμός - Εξαερισμός
90. Ποια η γνώμη σας για την θερμοκρασία του χώρου εργασίας
91.  Τι γνωρίζετε για τον φωτισμό των χώρων εργασίας
92. Ποιους όρους πρέπει να πληρούν τα δάπεδα των εργαστηρίων
93. Ποιους όρους πρέπει να πληρούν οι τοίχοι των εργαστηρίων
94. Ποια η γνώμη σας για τα αποδυτήρια και τα ιματοφυλάκια στους χώρους των εργαστηρίων
95. Σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των κτιρίων ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη
96. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: εργαζόμενος, εργοδότης, Εκπρόσωπος εργαζομένων, τόπος εργασίας, πρόσληψη.
97. Ποιές οι αρμοδιότητες της επιτροπής και του αντιπροσώπου υγιεινής και ασφαλείας
98. Ποια τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας
99. Ποιες οι συμβουλευτικές αρμοδιοτητες του γιατρού εργασίας
100.      Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
101.      Ποιες οι υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανημάτων, εργαλείων και συσκευών.
102.      Ποια η ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία τους
103.      Τι γνωρίζετε για τον ιατρικό έλεγχο και εμβολιασμό του προσωπικού
104.      Ποιες οι γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων 

 Φυσιολογια 2 θεματα 
  1. Μυικός κάματος 
  2. Βρεγματικός λοβός
  3. Αυξητική ορμόνη
  4. Μετωπιαιος λοβος
  5. Επίδραση οξεωσης κ αλκαλωσης στα νεύρα
  6. Έκκριση χολερυθρινης στη χολη. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Από την καθηγήτρια του εργαστηρίου:
 
Καλησπέρα παιδιά,
σας στέλνω τα αρχεία για την εργασία σας. Επειδή όπως θα δείτε είναι πολλά, επιλέξτε ο καθένας ανάλογα με την ομάδα του αυτά που του χρειάζονται.
Προσπάθησα να τα αναρτήσω και στο Blackboard, αλλά δεν μου ανοίγει καν τη σελίδα, Εσείς μπαίνετε κανονικά???
Σίγουρα θα χρειαστείτε ΟΛΟΙ τους ΜΑΡΤΥΡΕΣ μοριακού βάρους (σε bp).
Οι φωτογραφίες σας είναι μαρκαρισμένες ανάλογα με την ομάδα σας.
Τα υπόλοιπα αρχεία είναι:
1) τα μοριακά βάρη για τους μάρτυρες μοριακού βάρους που έχετε χρησιμοποιήσει και που θα πρέπει να είχατε σημειώσει στην ηλεκτροφόρηση!
2) τα πρότυπα κοπής των pDrive plasmid, pUC18 plasmid και λ DNA για τα διάφορα ένζυμα που χρησιμοποιήσαμε και τους συνδυασμούς τους. Σε κάθε πρότυπο κοπής φαίνεται ο αριθμός των θραυσμάτων που δίνει η πέψη, καθώς και το μήκος του κάθε θραύσματος σε bp.
3) η φωτογραφία με τα πιθανά αποτελέσματα της PCR για την Alu ένθεση (TPA25).

Αξιολογείστε τα αποτελέσματά σας λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
α) όσον αφορά στην πέψη με τα ένζυμα περιορισμού
- το κυκλικό DNA (άκοπο) είναι "ταχύτερο" από το γραμμικό που έχει το ίδιο μήκος
- μπάντες που είναι <200 bp πιθανόν να μην είναι ορατές στην αγαρόζη, οπότε στηρίξτε την απάντησή σας στα θραύσματα που είναι ορατά, στο κατά πόσο ανταποκρίνονται στο μέγεθος που αναμένεται από την αντίστοιχη πέψη
- το μέγεθος του κάθε θραύσματος που βλέπετε στην ηλεκτροφόρηση μπορείτε να το υπολογίσετε συγκρίνοντάς το με τους μάρτυρες μοριακού βάρους που υπάρχουν στο gel.
- για πιθανή αποτυχία της αντίδρασης, λάβετε υπόψη σας την ποσότητα και ποιότητα του DNA που χρησιμοποιήσατε (πχ. χαμηλή συγκέντρωση, χαμηλός λόγος καθαρότητας, αν είχατε εκχύλιση με οξειδωμένη φαινόλη, αν είχατε κάνει κάποιο λάθος στη διαδικασία, κλπ)

β) όσον αφορά στην PCR για το Alu
- μπάντες που είναι <100 bp είναι πιθανό να είναι διμερή των εκκινητών που περίσσεψαν στην αντίδραση (primers dimers)
- το τυφλό ΔΕΝ πρέπει να εμφανίζει μπάντα! Εάν αυτό συμβαίνει, τότε ή είναι επιμόλυνση ή είναι διμερή των primers που μοιάζουν με μπάντα (αν είναι <100 bp)
- για την ετεροζυγωτία ή την ομοζυγωτία στην ένθεση TPA25 (αυτό ανιχνεύαμε..) συμβουλευτείτε τη φωτογραφία-πρότυπο της PCR που σας επισυνάπτω
- για πιθανή αποτυχία της αντίδρασης, λάβετε υπόψη σας την ποσότητα και ποιότητα του DNA που χρησιμοποιήσατε (πχ. χαμηλή συγκέντρωση, αν είχατε κάνει κάποιο λάθος στη διαδικασία, κλπ).

Αν έχετε περαιτέρω απορίες, ελάτε να με βρείτε στο εργαστήριο (εκτός από τις ώρες μαθημάτων), θα είμαι κάθε μέρα. Επίσης, μόλις έχω πρόσβαση στο blackboard, θα αναρτήσω όλα τα αρχεία.

Καλή δύναμη,
Νίκη


Androniki Papoutsi
Biologist, PhD
Assistant Prof. of Biology & Genetics
Dept. of Medical Laboratory Studies
Alexandrio Technological Institude of Thessaloniki
Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

φιλικά group στο facebook.com

τροποι επικοινωνιας!!!

το e-mail του groyp είναι info_tie@yahoo.gr συντομα κοντα σας και msn και skype αλλά και αριθμός κινητού τηλεφώνου!!!

link για τα ιατρικα εργαστηρια στο facebook!!!